Vedtægter

for Arabisk Rideklub§ 1.) Navn & Hjemsted
§ 2.) Klubbens formål
§ 3.) Dansk Rideforbund
§ 4.) Optagelse af medlemmer
§ 4a.) Æresmedlemmer
§ 5.) Hæftelse
§ 6 - 6a - 6b.) Karantæne samt udelukkelse
§ 7.) Kontingent
§ 8.) Forslag
§ 9.) Bestyrelsesmøder
§ 10.) Klubbens midler
§ 11.) Generalforsamling
§ 12.) Forandring af love & vedtægter
§ 13.) Regnskabsår
§ 14.) Ekstraordinær generalforsamling
§ 15.) Opløsning af klubben
§ 1
Navn & Hjemsted
Klubbens navn er Arabisk Rideklub Jylland
Forkortelsen: ARJ
Klubbens hjemsted er i Dansk Rideforbund Distrikt 12
Klubbens stifter : Berit Nielsen , Lysengvej 10, 8270 Højbjerg, TLF. : 26 98 26 78
E Mail.: arabiskrideklub@hotmail.com
Klubbens stiftelsesdato: 30. 01 . 2002


§ 2
Klubbens formål
Klubbens formål er at fremme interessen for fuldblodsaraberhesten/ racen, inden for konkurrenceprægede discipliner, og at skabe sammenhold imellem fuldblodsaraber interesserede, passere og ejere af fuldblodsaraberheste.
At fremme araberhesten som brugshest, og være med til at vise at fuldblodsaraberen er en alsidig hest.
At vise ungdommen hvordan fuldblodsaraberen kan anvendes, og hvorfor racen er et godt valg.
At afholde fælles aktiviteter og være med til at sprede viden om alle dele af fuldblodsaraberens anvendelsesmuligheder, i form af afholdelser af kurser, fælles rideture, stutteribesøg og andet, samt at sprede et godt ry om fuldblodsaraberhesten i brug inden for alle områder.


§3
DRF
Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert medlem forpligtet til at rette sig efter det nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4
Medlemmer
I rideklubben optages personer over 10 år der er interesserede i araberhesten, indehavere eller passere af en hest registreret i DSAH, eller i øvrigt er interesseret i at fremme araberen som brugshest inden for ridesporten.
Det er ligegyldig, hvad man i hverdagen benytter sin araberhest til, denne forening er til for at samle folk, som har lyst til at lære andre araber ejere at kende på tværs af brug og alder, men udelukkende for OX araber ejere, eller araber interesserede.

Aktive medlemmer er stemmeberettigede, er startberretigede og har adgang til alle aktiviteter som klubben måtte afholde.
Passive medlemmer har ikke stemmeret, og har kun adgang til visse af klubbens aktiviteter.

§ 4a Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.
Bestyrelsen forslag kan ikke diskuteres, men forslaget kan ved en skriftlig afstemning underkastes.
For vedtagelse af forslaget kræves at 2/3 godkender forslaget. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har dog stemmeret på generalforsamlingen, samt er valgbare til bestyrelsen.

Ejeren af Årets hest optages som æresmedlem 1 år, og opnår dermed 1 års gratis medlemskab af Arabisk Rideklub Jylland.


§ 5
Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6
Karantæne samt udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.
For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.
Såfremt et medlem udelukkes i en nærmere angiven periode, betales dog fortsat fuldt kontingent, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter i den pågældende periode.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inde 8 dage.
Forretningsudvalget afgørelse er inappellabel.
Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6a
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille på generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.
På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelser om udelukkelse, kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inde 4 uger.

§ 6b
I det af §6c omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (eksklusion).


§ 7
Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud, og er forfalden til betaling den 1. januar .

For passive medlemmer opkræves kontingentet forud en gang årligt, og er forfalden til betaling d. 1 Januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny imod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt efter senest 21 dage efter skriftlig påmindelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle kontingentsatser, Men med ansvar over for generalforsamlingen.

Kontingent for indeværende år er :
Medlemmer u. 18 år 125.- Kr.
Medlemmer over 18 år 250.- Kr.


§ 8
Forslag
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18.
På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter indvælges de øvrige bestyrelses medlemmer.
Så bestyrelsen fremstår med Formand, næstformand, bestyrelsesmedlem, sekretær & kasserer.
Derefter indvælges 2 suppleanter.
Der afgår hvert år henholdsvis 2 & 3 bestyrelsesmedlemmer, første gang efter lodtrækning.
I tilfalde af frafald af formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.
Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.
Efter indtræden, eller supplering konstituere bestyrelsen sig selv på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg, som er ansvarlige over for bestyrelsen.
I hvert udvalg vælges en formand.


§ 9
Bestyrelses møder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov, Eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med post eller E-mail med min.
Flg. Dagsorden :

Godkendelse af Referat

Meddelelser fra formanden

Rapport fra de forskellige udvalg

A : PR Udvalget
B : Aktivitets udvalget
C : Årets hest udvalget
4. Eventuelt

Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede, og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder i formandens manglende tilstedeværelse i denne sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne, og et beslutnings referat underskrives ved det enkelte mødes afslutning, af samtlige fremmødte.
Ved møder med enkeltpersoner, eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen, af bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde.


§ 10
Klubbens midler
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste vis.
For at benytte klubbens midler kræves underskrift fra formand/ næstformand samt kasserer.
Bestyrelsen disponerer over klubbens daglige drift.
Intet ekstraordinært må afhændes, købes, sælges eller pantsættes uden generalforsamlingens accept.
Her henholdes til § 11.


§ 11
Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af Bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i Februar måned.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, rundsendes til medlemmer 6 uger før, med 14 dages varsel for at indsende forsalg til generalforsamlingen.
Dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag, samt indkomne forslag, meddeles skriftlig klubbens medlemmer med 4 ugers varsel.
Medlemmer på 18 år, og derover har stemmeret, og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har betalt kontingent, og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter :

Valg af dirigent

Bestyrelsen aflægger beretning

Det gennemgåede regnskab foreligges til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af formand

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Valg at suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg, og anden afhændelse eller anskaffelse.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 & § 15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre at bestyrelsen, eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B & § 6 C.
Står stemmerne lige er forslaget forkastet.
Hver medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

De indkomne forslag skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmerne ved hvad der kommer til behandling på generalforsamlingen.

Disse forslag behandles inden valg af nye bestyrelsesmedlemmer, da behandlingen af indkomne forslag kan ændre de præmisser, hvorunder de nye medlemmer lader sig vælge til bestyrelsen.

Endvidere skal der i indkaldelsen stå hvilke medlemmer af bestyrelsen der er på valg, og om disse ønsker genvalg.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten samt formand/ næstformand skal underskrive.
Det skal minimum indeholde hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.


§ 12
Forandring af love & vedtægter Til forandring af love og vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af love og vedtægter i arabisk Rideklub Jylland skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13
Regnskabsår
Regnskabs året går fra 1. Januar – 31. December.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, godkendt revisor, som vælges for 1 år af gangen.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14
Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med senest opgivne medlemstal til DRF ved beregninger.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.


§ 15
Opløsning af klubben
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger, skal beslutningen om opløsning vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver i klubben tilfalder ved opløsning anden organisation med fuldblodsaraberhesten, som hoved mål, enten sportsligt eller avls betinget.


Kommentar
Vedtægternes ikrafttrædelses & godkendelsesdato _ _ - _ _ - _ _ _ _
Enhver vedtægtsændring, skal indføres direkte i den pågældende paragraf med dato om ikræftrædelsestidspunktet, for de nugældende love og vedtægter for klubben.

Love og vedtægter skal årligt underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer